• پنج شنبه،01 آبان 1399
 • ورود
   
  • بخش های خبری
  •  
   منبع خبر :
   تعداد بازدید: 282
   کد: 181250
   تاریخ انتشار:
   ۱۳۹۸/۰۶/۰۲

   گفت وگوی شورای امید برای منافع شهر
   محمدرضا حیدری

   دومین ســال از فعالیت لیســت امید بر کرســی های پنجمین دوره شورای اسلامی شهر مشــهد گذشت. 2 سال ســخت و پرچالش که بنابــر عهد و پیمانی که با مردم بسته بودیم، به تغییر رویه های غلط، ایجاد فرایندهای درست و سیاســت گذاری درباره آتیه شهر و ساکنانش گذشت. بنای ما هم این بود تا عمده فعالیت و برنامه‌هایمان بر این حوزه ها متمرکز باشــد تا مردم تغییر ناشی از رأی، ایستادگی، نظارت و نقد خود را به مرور در امورات جاریه شــهر احساس کنند.
   گفت وگوی شورای امید برای منافع شهر

   اینک در سومین سال از فعالیتمان گام در مسیر عملیاتی سازی این سیاست ها و مطالبه محقق شدن آنان خواهیم گذاشت. بی تردید مردم نیز انتظارشان همین است و می خواهند تغییر حول محور شــعار «شهر امید و زندگی» را عملیاتی‌تر به نظاره بنشینند. از خداونــد و حبیب دردآشــنایش، حضرت رضــا(ع)، می‌خواهیم در این مسیر یاری‌گر ما باشد و مردم نیز با دعای خیر خود نمایندگان خــود را در عبور از این منزلگاه ســخت امــا پرحلاوت خدمت یاری نمایند.

   نــگاه ما به خود جایگاه شورای اسلامی شهر، تنها یک نگاه سیســتمی و کوتاه مد